Terapia Pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami

 w nauce czytania i pisania.

NAUKA CZYTANIA

 Dla kogo?

 - dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,

 - dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,

 - dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi,

 - dla dzieci mających trudności z ortografią,

 - dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagi,

 zaburzoną  percepcją wzrokową i słuchową.

- dla dzieci mających problemy w nauce czytania i pisania

 Koszt: 60,00zł/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/544819545642795

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372013459590072.1073741836.199796550145098&type=3

 

 

 

Diagnoza za pomocą Karty Oceny Czytania i Pisania (KOCP)

Jest to narzędzie diagnostyczne przeznaczone do oceny umiejętności czytania i pisania.

Pozwala na ocenę aktualnego poziomu czytania i pisania

oraz umiejętności psychomotorycznych wpływających na opanowanie tych umiejętności.

Koszt: 100,00zł

 

 

 

 

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 Dla kogo?

 - dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną,

 - dla dzieci z zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

 oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi,

 - dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju,

 - dla dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i emocji.

 Koszt: 60,00zł/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/541187146006035

 

 

Zajęcia dla dzieci z klas I-III, utrwalające materiał szkolny.

Dla kogo:

- dla dzieci mających problemy z opanowaniem materiału przerabianego w szkole podczas lekcji,

- dla dzieci potrzebujących wiecej czasu niż rówieśnicy na przyswojenie wiadomości i umiejętności szkolnych.

Podczas zajęć utrwalamy materiał zgodny z programem realizowanym w szkole.

Koszt: 50/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/715200565271358

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/530957107029039

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/524535317671218

 

 

 

 

Terapia logopedyczna. 

 Dla kogo?

 - dla dzieci mających trudności w artykulacji głosek (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t,d,n),

dzieci których mowa ma zabarwienie nosowe oraz, u których budowa artykułu artykulacyjnego

nie jest prawidłowa pod kątem anatomicznym,

 - dla dzieci 3 letnich i starszych, które porozumiewają się za pomocą gestów i sylab,

 - dla dzieci, które ukończyły 3 latka i nie wymawiają którejkolwiek

 z samogłosek ustnych (o, a, e, i, y, u),

 - dla dzieci, które po ukończeniu 4 roku życia wymawiają głoski s-z-c-dz jak ś-ź-ć-dź,

 zmieniają głoski dźwięczne na bezdźwięczne, myla głoski dźwiękopodobne,

 - dla dzieci, które zniekształcają  lub zastępują głoski innymi dźwiękami mowy,

 - dla dzieci borykających się z niepłynnością mówienia –

 zacinają się, powtarzają sylaby.

 Koszt: 60,00zł/60minut

50,00zł/45minut

 

 

Gimnastyka korekcyjna

Dla kogo:

- dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

u których występuje diagnoza lub podejrzenie wad postawy,

której przyczyną są słąbe mieśnie

lub nieprawidłowy nawyk w utrzymaniu prawidłowej postawy.

Zajęcia mogą mieć również działanie profilaktyczne,

w celu niedoprowadzenia do wad postawy w późniejszym okresie.

Koszt: 45,00zł/45minut - zajęcia indywidualne

30,00zł/45minut - zajecia grupowe

 

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/629182890539793

 

 

 

 

Trening Umiejętności Społecznych

 Trening grupowy przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem wysokofunkcjonującym,

zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz dla dzieci

mających problemy z przestrzeganiem norm i zasad

Koszt:

80,00zł/90minut

    60,00zł/60minut (dzieci 5-6 lat)

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/668146919976723

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/639107386214010

 

 

Doradztwo wychowawcze

Dla kogo?

- dla rodziców przeżywających problemy wychowawcze z dziećmi

(zachowania trudne, agresja, autoagresja, ucieczki z domu,

kradzieże domowe, konflikty z prawem, niechęć do nauki,

agresja słowna i fizyczna w stosunku do domowników,

budowanie prawidłowej relacji i więzi między rodzicami/opiekunami a dzieckiem)

- dla rodziców, których dzieci miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi

(np. dopalacze, narkotyki, alkohol),

- dla młodych rodziców chcących świadomie kształtować rozwój swojego dziecka,

- dla rodziców zainteresowanych skutecznym wychowaniem.

Koszt:

Pierwsze spotkanie konsultacyjne – 80,00zł

Każde kolejne spotkanie – 60,00zł

 

 

 

Terapia EEG Biofeedback.

 Jest to terapia, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal,

tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

 EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej -

skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci,

uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem),

lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

 Dla kogo:

 -polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty i problemy zdrowotne,

 - wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność uczenia się

(studenci, maturzyści, gimnazjaliści:na początku roku szkolnego, akademickiego, przed egzaminami, maturą),

osobom na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz

aktywnie uprawiających sport, osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu,

przeciążonym pracą, osobom występującym publicznie, aktorom, artystom.

 - osobom chorym w następujących zaburzeniach: zaburzeniach snu, cierpiącym

 na bezsenność, w problemach z koncentracją uwagi, zaburzeniach zachowania

 i społecznego przystosowania, w przewlekłych bólach głowy, migrenach,

tikach, mózgowym porażeniu dziecięcym, impulsywności, agresji, zespole ADHD i ADD,

 - dla dzieci z "trudnościami szkolnymi", mających gorsze wyniki

 w nauce, mimo wysokiej inteligencji, specyficzne trudności w uczeniu się

 (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię), zaburzenia uwagi,

problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą,

kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy.

 Koszt:50,00zł/45minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/529158517208898

 

 

Trening Audiowizualny AVS LAXMAN.

 Audiowizualna stymulacja mózgu - za pomocą odpowiednio dobranych  programów,

poprawia funkcjonowanie w sytuacjach:

 - stresu dnia codziennego,

 - stanu ogólnego rozbicia i zmęczenia,

 - problemów ze snem

 - nadpobudliwości, agresji,

 - zespole ADHD i ADD (nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniach koncentracji uwagi).

 Koszt: 25,00zł/30minut

 

 

Terapia Ręki.

 Dla kogo:

 Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 - zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej

(wzmożone lub obniżone napięcie)

 - nieprawidłową postawę ciała

 - problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie  guzików  itp.)

 - problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)

 - problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)

 - zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

 - problem z koordynacją ruchową

 Koszt: 50,00zł/45minut - zajęcia indywidualne

Koszt: 35,00zł/60minut - zajęcia grupowe

 

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/527952390662844

 

 

Zajęcia na Sali Doświadczania Świata.

 Głównym celem zajęć na Sali Doświadczania Świata jest rozwój poznawczy

  i społeczny dzieci, wzmacnianie koncentracji i wydłużanie czasu uwagi,

wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu

 w poczuciu bezpieczeństwa i atmosferze pełnego relaksu.

 Sala działa terapeutycznie i wyciszająco na dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. 

Jest wykorzystywana w terapii polisensorycznej dzieci

  z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 Koszt: 40,00zł/30minut

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego,

emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego

zaburzeń rozwojowych do momentu podjęcia nauki szkolnej.

Koszt: 50,00zł/45minut

 

Proponujemy Państwu również:

- Konsultację logopedyczną - 80,00zł

- Konsultację pedagogiczną - 80,00zł

- Konsultację psychologiczną - 80,00zł

- Badanie określające lateralizację - 50,00zł

- „Ocenę ryzyka dysleksji dzieci 6,7, i 8 letnich” - 100,00zł

- „Ocenę przyczyn trudności w nauce czytania i pisania” - 100,00zł

- „Gotowość szkolną dzieci 5-letnich” - 100,00zł

 

 

Istnieje mozliwość przeprowadzenia zajęć w domu, na terenie Jaworzna.

W takiej sytuacji do ceny zajęć doliczana jest opłata w wysokości 10,00zł.

 

CENNIK OBOWIĄZUJE OD WRZEŚNIA 2018r.

 

 

Szybki kontakt

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Akademia Pana Kleksa”

Jaworzno, ul. św. Wojciecha 10

             669 228 444, 697 587 100