mgr Katarzyna Litka

Z wykształcenia jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem,  terapeutą, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistą Terapii Ręki

Ukończyłam:                       

–  studia magisterskie: Pedagogika Socjalno – Opiekuńcza;

– studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne;

– studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna;

– studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne;

– studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna;

- studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna

  Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Kursy, szkolenia i warsztaty:

- szkolenie I i II stopnia "Diagnoza i Terapia Ręki"

- kurs kierownika wypoczynku,

- kurs wychowawcy wypoczynku/kolonii,

- szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży”,

– warsztaty: „Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu”;

– szkolenie: „Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna”;

– szkolenie: „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

kurs wprowadzający”;

– kurs I stopnia: „Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii”;

– szkolenie: „Indywidualizacja nauczania w praktyce”;

– szkolenie: „Wykorzystanie kinestezjologii edukacyjnej w realizacji Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ORTOGRAFFITI”;

– szkolenie: „Program Edukacyjno – Terapeutyczny OGTOGRAFFITI – kompleksowy program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”;

– szkolenie: Metoda Dobrego Startu – część praktyczna;

– szkolenie podstawowe: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli MAKATON

 I stopnia;

– szkolenie zaawansowane: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli  MAKATON

 II stopnia;

– warsztaty: „Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa”;

– warsztaty: „Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowe – POWTARZAM, ROZUMIEM, NAZYWAM”;

– warsztaty: „Dziecko niemówiące w przedszkolu lub w szkole. Jak pomóc dziecku zacząć mówić”;

– warsztaty: „Jak zapobiegać dysleksji? Podstawy diagnozy i stymulacji funkcji poznawczych warunkujących szybką naukę czytania i pisania”;

– warsztaty: „Wykorzystanie MANDALI w nauczaniu początkowym”.

Doświadczenie zawodowe:

– Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (terapeuta);

– Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (nauczyciel, terapeuta);

– Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie (nauczyciel) – nadal.

Inne:

Udział w projekcie unijnym pt. „CZYTAM! PISZĘ! LICZĘ! Wspieramy indywidualny rozwój

dzieci w Jaworznie”.

 

 

 

 

mgr Anna Basaj

Z wykształcenia jestem pedagogiem , oligofrenopedagogiem, terapeutą, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju.

Ukończyłam:

–  studia magisterskie: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza;

– studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;

– studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna;

– studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne;

– studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna;

- studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna

  Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Kursy, szkolenia i warsztaty:

- kurs kierownika wypoczynku,

- kurs wychowawcy wypoczynku/kolonii,

- szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży”,

– warsztaty: „Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu”;

– szkolenie: „Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą

 i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)”;

– szkolenie: „Wykorzystanie kinestezjologii edukacyjnej w realizacji Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ORTOGRAFFITI”;

– szkolenie: „Program Edukacyjno – Terapeutyczny OGTOGRAFFITI – kompleksowy program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”;

– szkolenie: Metoda Dobrego Startu – część praktyczna;

– szkolenie podstawowe: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli MAKATON I;

– szkolenie zaawansowane: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli MAKATON II;

– warsztaty: „Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa”;

– warsztaty: „Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – POWTARZAM, ROZUMIEM, NAZYWAM”;

– warsztaty: „Dziecko niemówiące w przedszkolu lub w szkole. Jak pomóc dziecku zacząć mówić”;

– warsztaty: „Jak zapobiegać dysleksji? Podstawy diagnozy i stymulacji funkcji poznawczych warunkujących szybką naukę czytania”;

– warsztaty: „Wykorzystanie Mandali w nauczaniu początkowym”.                                           

- kurs I stopnia: "Teoria i praktyka EEG BIOFEEDBACK w neuropsychoterapii

Doświadczenie zawodowe:

– Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie( terapia grupowa, wczesne wspomaganie rozwoju);

– Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (nauczyciel, terapeuta);

– Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie (nauczyciel – wychowawca) – nadal.

 

 

mgr Anna Bąk

Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem rewalidacyjnym, wczesnoszkolnym i przedszkolnym,

 specjalistą Terapii Ręki, trenerem Biofeedback EEG I stopnia;

 posiadam umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

 w zakresie symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, terapii neurobiologicznej;

 znajomość Metody Krakowskiej w pracy z dziećmi.

Ukończyłam:

- studia licencjackie: Pedagogika rewalidacyjna  ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną

- studia magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

- studia poduplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia.

 - studia podyplomowe: zarządzanie placówkami oświatowymi

 - studia podyplomowe: Logopedia

-  szkolenie I i II stopnia: „Diagnoza i Terapia ręki I i II stopnia”- certyfikat.

- szkolenie I stopnia: „Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR 

  w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności” – certyfikat.

 

Kursy, szkolenia i warsztaty:

 - Metoda Strukturalna. Diagnoza i ocena poziomu czytania i pisania KOCP.

- "Trening Umiejętności Społecznych TUS" - certyfikat

- „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”

- „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” (wg prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej)

 - „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

- Diagnoza i terapia ucznia z afazją

- „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia

 - „Moje sylabki”- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

 - „Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej”

 - „Podstawowe założenia Metody Krakowskiej i jej zastosowanie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

 - „Gry i zabawy logopedyczne”

 - „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy” część I i II

 - „Moje emocje” – szkolenie z programu „Moje emocje”

 - „Arteterapia na plastyce”

 - „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zajęcia i zabawy o charakterze arteterapeutycznym”

 - „Quilling”, „Mandala” , „Pergamano”

 - „Tańce integracyjne i zabawy muzyczno-ruchowe”

 - „Dziś z muzyką baw się śmiało”

 - „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec”

 - „Muzyka , plastyka, ruch w pracy z dziećmi – wiosna , lato” I i II cz.

- „Muzyka , plastyka , ruch w pracy z dziećmi”

 - „Gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

 - „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 - „Emisja i higiena głosu nauczyciela”

 - kurs kierownika wycieczek

 Doświadczenie zawodowe

 - Przedszkole Miejskie nr 46 w Sosnowcu – nauczyciel wychowania przedszkolneg0

- Zespół Szkół im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach (logopeda) - nadal

Inne:

Nagroda Prezydenta Miasta Sosnowca za wzorową pracę dydaktyczną,

wychowawczą i organizacyjną (2013r.)

 

 

mgr Wojciech Tabak

Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem muzyki i muzykiem.

Ukończyłem :

- Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, specjalność Edukacja Artystyczna w zakresie Muzyki i Plastyki.

- Studia licencjackie – Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Akademia Muzyczna w Katowicach)

- Studia magisterskie – Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki)

Kursy, szkolenia i warsztaty :

- „Niemowlaki w krainie dźwięku”

- „Szkraby i Muzyka” - muzyka w edukacji wczesnodziecięcej.

- Warsztaty : „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- Szkolenie : „Nowa jakość edukacji”

- Warsztaty emisji głosu.

- Szkolenie „Prawo autorskie i ochrona danych osobowych w edukacji”

- Kurs „Pierwsza pomoc przedlekarska”

- Warsztaty w klasie gitary - „Dobry Duch, dobra muzyka”.

Doświadczenie :

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu (nauczyciel muzyki i plastyki)

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu (nauczyciel muzyki i plastyki)

- Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu (nauczyciel muzyki)

- Gimnazjum i Liceum Katolickie im. Św. Jana Bosko (nauczyciel przedmiotów art.)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. (nauczyciel przedmiotów art.)

- Szkoła Muzyczna Yamaha w Katowicach (nauczyciel programów wczesnodziecięcych, nauczyciel gry na gitarze)

- Szkoła Muzyczna Yamaha w Chorzowie (nauczyciel programów wczesnodziecięcych, nauczyciel gry na gitarze)

- Pracownia Talentu w Jaworznie (nauczyciel programów wczesnodziecięcych, nauczyciel gry na gitarze)

Ponad to wieloletnie doświadczenie w organizacji koncertów i prowadzeniu imprez dla dzieci i dorosłych w roli konferansjera i wodzireja.

 

 

mgr Jusyna Żoczek

Z wykształcenia jestem pedagogiem , oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistą Terapii Ręki.

Ukończyłam:

- szkolenie I i II stopnia "Diagnoza i Terapia Ręki"

- studia licencjackie: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza;

–  studia magisterskie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna;

– studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;

- studia podyplomowe: Surdopedagogika;              

- studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna

  Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Kursy, szkolenia i warsztaty:

- szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży”;

- szkolenie „Gimnastyka dla przedszkolaka

- szkolenie „Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu”;

- szkolenie „Muzyka dla przedszkolaka”;

- szkolenie „Rytm, muzyka, taniec w przedszkolu”;

- szkolenie „ Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem”;

- szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia”;

– szkolenie: „Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole.

Jak pracować z małym dzieckiem”;

- szkolenie „Zdolny przedszkolak, zdolny uczeń. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania”;

– warsztaty: „Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu”;

– warsztaty: „Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci w wieku 5-10 lat”;

– warsztaty: „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”.

Doświadczenie zawodowe:

– Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Specjalnymi w Jaworznie (pomoc nauczyciela w oddziale specjalnym);

- Bajkowe Przedszkole w Katowicach (nauczyciel w oddziale integracyjnym);

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie (surdopedagog);

– Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie (nauczyciel – wychowawca) – nadal.

 

 

mgr Agnieszka Kania

Z wykształcenia jestem nauczycielem języka angielskiego.

Ukończyłam:

- studia licencjackie: Filologia angielska – specjalizacja nauczyciel;

- studia magisterskie: Lingwistyka stosowana – specjalizacja nauczyciel,

- studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- studia podyplomowe:Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Kursy, szkolenia, warsztaty:

- szkolenie: Edukacja włączająca,

- szkolenie: Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci i młodzieży,

- szkolenie: Nowa podstawa programowa z języka obcego.

 Doświadczenie:

- Szkoła  Podstawowa nr 18 w Jaworznie - nauczyciel (nadal),

-indywidualna nauka uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcących i profilowanych,

-przygotowywanie uczniów do egzaminów kończących szkołę,

-nauka i pomoc w przyswajaniu języka obcego przez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym

i dorosłych.

W Akademii prowadzę grupowe zajęcia „HAPPY ENGLISH” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Szybki kontakt

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Akademia Pana Kleksa”

Jaworzno, ul. św. Wojciecha 10

             669 228 444, 697 587 100